ข้อมูลหน่วยงาน

กิจกรรม

ทำเนียบกำลังพล

ผู้บังคับบัญชา
พ.อ.หญิง จอมขวัญ   แสงบัวแก้ว   ผอ.กทพ.พบ.
พ.อ.หญิง พรขนก  สัตตพงศ์   นายทหารปฏิบัติการ พบ.ชรก.กทพ.พบ.
พ.อ. ฤทธิกร การะเวก รอง ผอ.กทพ.พบ.

กองบังคับการกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
พ.ท.หญิง อุสา  สัจจปาละ   หน.พบ.
พ.ท.หญิง กันติญารัชญ์  วรเทพพุฒิพงษ์  
หน.ผทต.รพ.ค่ายนวมินทราชินี ชรก.กทพ.พบ.
พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร   ติยะธะ  ประจำแผนก พบ.

--------------------

งานบริการ
 
กลุ่มงานทันตกรรมเคลื่อนที่
พ.ท.หญิง เบญจวรรณ   รักศิลธรรม   หน.พบ.
ร.ท.หญิง ธัญพร  พงษ์ขจรกิจการ  ประจำแผนก พบ.
ร.ต. กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร  นายทหารชำนาญงาน
จ.ส.อ. เด่นชัย ดีนาน  นายสิบทันตกรรม
จ.ส.อ. จิรภัทร เอกทิพย์ทา ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
จ.ส.อ. มานพ ขุนนิล พลขับ
จ.ส.อ. สิรภพ จุ้ยภู่ ช่างเครื่องมือไฟฟ้า
จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย พรรณมรรคา เสมียน
จ.ส.ต. อดิศักดิ์  ตาประโคน  นายสิบทันตกรรม
ส.ท. สุรชัย   ศรีคง   พลขับ
ส.ท. ภาคภูมิ   มูลแก้ว   พลขับ
นาย ธิตินนท์  กำลังเสือ  พลขับ
 
กลุ่มงานคลินิกทันตกรรม
พ.ท.หญิง ชินสุมน  วงษ์มาก  หน.ผทต.รพ.ค่ายอดิศร ชรก.กทพ.พบ.
จ.ส.อ.หญิง เบญญาภา ชุมรัมย์  ผช.พยาบาล พบ.ชรก.กทพ.พบ.
จ.ส.อ. เทวินทร์ วงศ์ดวง  นายสิบทันตกรรม
จ.ส.ท.หญิง สุภาพร  ทวีกุล ผช.พยาบาล พบ.ชรก.กทพ.พบ.

 
--------------------
 
กลุ่มงานธุรการและกำลังพล
พ.ต. อนันต์ ล่าบ้านหลวง หน.ชุด พบ. 
จ.ส.อ.หญิง ศรีสุดา ราตรี  เสมียน
ส.อ. เริงชัย สายทอง  เสมียน
น.ส. ปาริชาติ  สายสกุล เสมียน
น.ส. พัชรี  บุญเรือง พนักงานราชการ

 
 
--------------------

กลุ่มงานส่งกำลังบำรุง
ร.ท.หญิง วาสนา  กงแจ    ประจำแผนก พบ.
จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์ ผช.พยาบาล พบ.ชรก.กทพ.พบ.
ส.ท. ชาติชาย       ยาแก้ว       เสมียน