ทันตกรรม จชต.

Overview

ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า(ศพบ.จชต.กอ.รมน.ภาค 4 สน.) มีภารกิจด้านบริการทันตกรรมแก่ประชาชน ได้แก่ บริการทันตกรรมในชุดแพทย์เคลื่อนที่ และบริการทันตกรรมในที่ตั้ง ณ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จว.ปัตตานี, หน่วยตรวจโรค ค่ายสิรินธร จว.ปัตตานี, หน่วยแพทย์พระราชทาน ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จว.นราธิวาส และหน่วยตรวจโรค ค่ายกัลยาณิวัฒนา จว.นราธิวาส ซึ่งประกอบด้วยบริการทันตกรรมทั่วไป การใส่ฟันเทียม และการฝังรากฟันเทียม 

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก มีภารกิจในการสนับสนุนการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศพบ.จชต. การจัดการอบรมเพิ่มพูนทักษะ การสนับสนุนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ตลอดจนการรวบรวมผลการปฏิบัติงานและสถิติการให้บริการ เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการให้บริการ แก่กรมแพทย์ทหารบก และศพบ.จชต. ต่อไป 

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ศพบ.จชต. ผลัด เม.ย.60

 

ทันตแพทย์

1. พ.อ.ฤทธิกร การะเวก กทพ.พบ.

2. พ.อ.ธนกฤติ รุ่งนพคุณวิจัย  รพ.ค่ายธนะรัชต์

3. ร.ท.ญ.กุลนันท์  หนูแก้ว  รพ.ค่ายเสนาณรงค์

4. นายอนวัช สถิตเดชกุญชร  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

5. นส.โรสนีย์ อดุลภักดี รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

 

น.พยาบาล/ส.ทันตกรรม/เจ้าหน้าที่

1. ร.ต.ณภัทรสวัสดิ์  พลเกษมพงศ์  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

2. จ.ส.อ.ราชันต์ บุญรับ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

3. จ.ส.อ.ศัลยพงษ์  อินผึ้ง  พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15

4. จ.ส.อ.อัครชัย จันทร์ส่อง  รพ.ค่ายสุรนารี

5. จ.ส.อ.ศราวุฒิ ขอดภูเขียว  รพ.อปร.

6. จ.ส.อ.หญิง กานต์มณี คงพินิจ  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

7. จ.ส.อ.หญิง วรรณา  มูลสิงห์   รพ.ค่ายสุริยพงษ์

8. จ.ส.ท.ต่อพงษ์.  ผาเจริญ   พัน.สร.กรม สน. พล.ร.9

9. ส.อ.พิพัฒน์ เก้าลิ้ม  ร.151  

10. ส.อ.พัลลภ ฟักพูล  ช. 1 รอ.

11. ส.อ.หญิง นฤชล  สุขพินิจ  รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

12. ส.อ.หญิงพลับพลึง สนคลัง  กวก.พบ.

สถิติการให้บริการฟันเทียม ปีงบประมาณ 2561
เลือกปีที่จะแสดงข้อมูล

สถิติการให้บริการทันตกรรมทั่วไป ในที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2561

สถิติการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561