ภาวะทันตสุขภาพกำลังพลทบ.

รายละเอียดโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

สถิติการปฏิบัติงานโครงการ.

  • แสดงสถิติการปฏิบัติงานโครงการรายเดือน.

ตารางแสดงผลการปฏิบัติงาน.

  • ตารางการปฏิบัติงานของโครงการรายเดือน.

การปฏิบัติงานของโครงการล่าสุด
ภาวะทันตสุขภาพกำลังพลทบ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับกองทันตกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปาก แก่กำลังพลในส่วนกลาง ในโครงการการตรวจร่างกายประจำปี 2553 ของกรมแพทย์ทหารบก ซึ่งนอกจากการตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการแล้ว กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นรายงานภาวะทันตสุขภาพกำลังพลกองทัพบก(ส่วนกลาง) ปี 2553 โดยอ้างอิงตามเกณฑ์สุขภาพช่องปากของกองทัพบก และจะรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ในเดือน มกราคม 2554 นี้