สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

แสดงสถิติการปฏิบัติงานโรงพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปี 2561
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.