สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

แสดงสถิติการปฏิบัติงานโรงพยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ปี 2561
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.