สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

แสดงสถิติการปฏิบัติงานโรงพยาบาล กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ปี 2561
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.