สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.


สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำแนกตามประเภทการรักษา ทัพภาคที่หนึ่ง เดือน กันยายน 2561
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.