สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่หนึ่ง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.6 1,817 3,994 3,369 3,841 3,825 4,422 - - - - - - 21,268
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 525 590 459 906 691 906 - - - - - - 4,077
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 287 286 297 311 304 318 - - - - - - 1,803
รพ.ค่ายอดิศร 149 194 144 147 174 167 - - - - - - 975
รพ.ค่ายภาณุรังษี 297 264 240 289 266 366 - - - - - - 1,722
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 57 122 91 106 - - - - - - - - 376
รพ.ค่ายสุรสีห์ 1,507 1,333 1,094 1,323 2,235 460 - - - - - - 7,952
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 161 177 128 138 126 181 - - - - - - 911
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 231 208 175 132 205 120 - - - - - - 1,071
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 169 161 128 189 196 244 - - - - - - 1,087
รพ.รร.จปร. 316 329 201 264 212 313 - - - - - - 1,635
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 5,516 7,658 6,326 7,646 8,234 7,497 0 0 0 0 0 0 42,877
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.