สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่หนึ่ง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.6 4,102 3,994 3,369 3,841 3,825 4,422 3,665 4,417 4,292 - - - 35,927
รพ.อานันทมหิดล 968 839 590 663 653 677 640 608 918 - - - 6,556
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 525 590 459 906 867 691 739 992 1,002 - - - 6,771
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 287 286 297 311 304 318 283 303 313 - - - 2,702
รพ.ค่ายอดิศร 149 194 144 147 174 167 167 221 233 - - - 1,596
รพ.ค่ายภาณุรังษี 297 264 240 289 266 366 282 380 382 - - - 2,766
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 57 122 91 106 155 133 138 179 158 150 - - 1,289
รพ.ค่ายสุรสีห์ 1,507 1,333 1,094 1,323 2,235 460 403 535 436 - - - 9,326
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 161 177 128 138 126 181 159 183 146 - - - 1,399
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 231 208 175 132 205 120 0 0 57 - - - 1,128
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 169 161 128 189 196 244 274 226 253 - - - 1,840
รพ.รร.จปร. 316 329 201 264 212 313 237 347 294 - - - 2,513
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - 41 - 41
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 8,769 8,497 6,916 8,309 9,218 8,092 6,987 8,391 8,484 150 41 0 73,854
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.