สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สาม ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 526 436 1,184 417 431 532 361 502 491 - - - 4,880
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,392 434 567 338 535 410 454 470 451 - - - 7,051
รพ.ค่ายจิรประวัติ 606 499 393 2,520 446 578 548 612 561 - - - 6,763
รพ.ค่ายกาวิละ 207 244 128 207 259 272 194 234 271 - - - 2,016
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 662 934 978 558 531 532 498 616 529 - - - 5,838
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 197 178 156 164 197 177 188 231 185 - - - 1,673
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - 191 121 - 164 118 199 106 - - - 899
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 135 1,039 - 8 16 5 - - 82 - - - 1,285
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 251 510 152 43 42 30 42 55 62 57 - - 1,244
รพ.ค่ายวชิรปราการ 264 201 184 204 208 270 267 253 243 - - - 2,094
รวม 6,240 4,475 3,933 4,580 2,665 2,970 2,670 3,172 2,981 57 0 0 33,743
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.