สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สาม ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 526 436 1,184 417 431 532 - - - - - - 3,526
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,392 434 567 338 535 410 - - - - - - 5,676
รพ.ค่ายจิรประวัติ 606 499 393 2,520 446 578 - - - - - - 5,042
รพ.ค่ายกาวิละ 207 244 128 207 259 272 - - - - - - 1,317
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 662 934 978 558 531 532 - - - - - - 4,195
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 197 178 156 - - - - - - - - - 531
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - 121 - 164 118 199 - - - - 602
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 135 1,039 - 8 16 5 - - - - - - 1,203
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิรปราการ 264 201 184 204 208 270 - - - - - - 1,331
รวม 5,989 3,965 3,590 4,373 2,426 2,763 118 199 0 0 0 0 23,423
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.