สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สาม ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 526 436 1,184 - - - - - - - - - 2,146
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,392 434 567 - - - - - - - - - 4,393
รพ.ค่ายจิรประวัติ 606 499 393 - - - - - - - - - 1,498
รพ.ค่ายกาวิละ 207 244 128 - - - - - - - - - 579
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 662 934 978 - - - - - - - - - 2,574
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 197 178 156 - - - - - - - - - 531
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 135 1,039 - - - - - - - - - - 1,174
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิรปราการ 264 201 184 - - - - - - - - - 649
รวม 5,989 3,965 3,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,544
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.