สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สี่ ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิราวุธ 580 599 482 332 540 356 - - - - - - 2,889
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 113 127 121 - - - - - - - - - 361
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 42 27 48 66 44 81 - - - - - - 308
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 142 146 143 128 113 126 - - - - - - 798
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 151 214 213 861 930 207 - - - - - - 2,576
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 141 182 125 168 214 271 - - - - - - 1,101
รวม 1,169 1,295 1,132 1,555 1,841 1,041 0 0 0 0 0 0 8,033
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.