สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สี่ ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิราวุธ 580 599 482 - - - - - - - - - 1,661
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 113 127 121 - - - - - - - - - 361
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 42 27 48 - - - - - - - - - 117
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 142 146 143 - - - - - - - - - 431
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 151 214 213 861 - - - - - - - - 1,439
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 141 182 125 - - - - - - - - - 448
รวม 1,169 1,295 1,132 861 0 0 0 0 0 0 0 0 4,457
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.