สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สี่ ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิราวุธ 299 265 230 173 233 175 160 261 287 - - - 2,083
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 113 127 121 126 150 172 160 225 204 - - - 1,398
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 200 159 109 111 80 113 120 110 136 - - - 1,138
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 132 146 143 128 113 126 104 153 176 - - - 1,221
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 151 214 213 861 930 207 209 180 143 - - - 3,108
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 141 182 125 168 214 271 174 145 125 - - - 1,545
รวม 1,036 1,093 941 1,567 1,720 1,064 927 1,074 1,071 0 0 0 10,493
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.