สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สี่ ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 42 27 48 - - - - - - - - - 117
รพ.ค่ายเสนารณงค์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 141 182 125 - - - - - - - - - 448
รวม 183 209 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.