สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สี่ ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายวชิราวุธ 580 599 482 332 540 356 334 531 624 - - - 4,378
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 113 127 121 126 150 172 160 225 204 - - - 1,398
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 42 27 48 66 44 81 120 110 136 - - - 674
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 142 146 143 128 113 126 104 153 176 - - - 1,231
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 151 214 213 861 930 207 209 180 143 - - - 3,108
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 141 182 125 168 214 271 174 145 125 - - - 1,545
รวม 1,169 1,295 1,132 1,681 1,991 1,213 1,101 1,344 1,408 0 0 0 12,334
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.