รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 57 38 20 79 75 60 329
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 11 23 42 - 2 83 161
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 38 29 - - 34 21 122
รพ.ค่ายภาณุรังษี 28 39 31 - 39 127 264
รพ.ค่ายอดิศร 23 50 33 - 59 29 194
รพ.ค่ายสุรสีห์ 135 960 61 - 100 77 1,333
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 41 44 42 - 66 93 286
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 26 35 20 - 26 70 177
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 85 62 95 32 114 202 590
รพ.อานันทมหิดล 189 145 74 - 282 149 839
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 25 47 42 - 41 53 208
รพ.รร.6 646 265 178 51 640 2,214 3,994
รวม 1,304 1,737 638 162 1,478 3,178 8,497