รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 39 12 69 89 54 12 20 20 8 58 - 13 27 421
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 11 - 35 54 44 9 11 1 - 20 - 6 11 202
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 64 - 55 61 9 6 26 4 - 24 - - - 249
รพ.ค่ายภาณุรังษี 40 25 32 47 92 - - - 3 10 - 1 14 264
รพ.ค่ายอดิศร 22 1 46 21 19 14 33 - - 37 - - 1 194
รพ.ค่ายสุรสีห์ 917 22 135 60 96 1 - 3 49 50 - 3 9 1,345
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 31 12 48 70 135 21 - - 5 12 - - 20 354
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 31 22 169 122 66 - 25 - 1 - - - 6 442
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 187 12 93 65 92 - - 8 7 27 - 17 154 662
รพ.อานันทมหิดล 116 76 155 257 210 30 16 22 7 91 - - 115 1,095
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 75 6 28 54 21 12 24 - 11 19 - 13 1 264
รพ.รร.6 889 - 78 485 685 13 446 302 345 1,072 563 479 261 5,618
รวม 2,422 188 943 1,385 1,523 118 601 360 436 1,420 563 532 619 11,110