รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 38 21 23 39 44 36 201
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 6 18 29 - 16 59 128
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 22 18 - - 34 17 91
รพ.ค่ายภาณุรังษี 17 32 50 - 44 97 240
รพ.ค่ายอดิศร 9 48 29 1 36 21 144
รพ.ค่ายสุรสีห์ 108 670 94 - 74 148 1,094
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 31 42 58 - 68 98 297
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 17 18 9 - 41 43 128
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 63 39 54 12 115 176 459
รพ.อานันทมหิดล 115 116 72 4 200 83 590
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 30 26 48 - 45 26 175
รพ.รร.6 496 203 244 30 514 1,882 3,369
รวม 952 1,251 710 86 1,231 2,686 6,916