รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 19 19 44 45 38 3 13 13 3 27 - 6 28 258
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - 34 29 33 7 6 1 - 20 - 4 24 158
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 44 - 37 54 3 1 9 1 - 11 - - - 160
รพ.ค่ายภาณุรังษี 18 21 36 51 89 - - - 3 11 - - 11 240
รพ.ค่ายอดิศร 17 11 15 26 14 5 34 - 1 21 - - - 144
รพ.ค่ายสุรสีห์ 783 27 111 28 109 - - 2 32 43 - 1 4 1,140
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 9 1 42 76 131 27 - - 6 23 - - 23 338
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 28 22 60 65 44 1 15 - - - - - 2 237
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 136 7 75 69 54 - - 1 7 22 - 13 82 466
รพ.อานันทมหิดล 60 37 99 191 118 32 9 20 21 68 - - 106 761
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 73 5 29 31 26 4 17 - 13 23 - 5 - 226
รพ.รร.6 821 - 43 323 646 11 321 249 322 954 474 302 178 4,644
รวม 2,008 150 625 988 1,305 91 424 287 408 1,223 474 331 458 8,772