รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 60 40 5 41 59 106 311
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 16 58 37 - 15 83 209
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 48 44 71 4 60 172 399
รพ.ค่ายอดิศร 25 89 37 - 112 43 306
รพ.ค่ายสุรสีห์ 36 114 51 - 92 127 420
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 45 78 61 - 75 126 385
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 20 25 13 - 45 60 163
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 104 90 110 40 230 184 758
รพ.อานันทมหิดล 120 99 81 - 322 126 748
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 41 33 28 - 42 38 182
รพ.รร.6 678 245 290 37 688 2,289 4,227
นตร.พธ.ทบ. - 2 12 - - 16 30
นตร.กส.ทบ. - 2 12 - - 16 30
รวม 1,193 919 808 122 1,740 3,386 8,168