รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 21 8 97 75 41 6 15 15 66 74 - - - - 6 15 439
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 21 - 76 43 55 7 - - - 38 - - - - 3 18 261
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 67 40 51 82 117 - - 4 10 8 - - - - 1 19 399
รพ.ค่ายอดิศร 10 7 43 51 37 12 110 - - 30 - - - - 3 3 306
รพ.ค่ายสุรสีห์ 47 26 150 28 118 1 - 1 55 38 - - - - 4 4 472
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 8 4 78 102 132 40 13 - 22 6 - - - - - 12 417
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 23 15 121 130 63 1 30 - - - - - - - - 3 386
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 242 10 157 105 98 38 5 4 3 29 17 1 - - 56 10 775
รพ.อานันทมหิดล 34 154 191 204 151 37 5 14 12 112 - - - - 1 116 1,031
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 18 3 8 41 45 15 6 3 8 47 - - - - 12 - 206
รพ.รร.6 1,084 - - 408 - 824 420 264 418 1,306 - 58 73 663 292 244 6,054
นตร.พธ.ทบ. - - 10 - 17 - - - - - - - - - - 3 30
นตร.กส.ทบ. - - 10 - 17 - - - - - - - - - - 3 30
รวม 1,575 267 992 1,269 891 981 604 305 594 1,688 17 59 73 663 378 450 10,806