รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. 9 37 61 - - 151 258
นตร.กส.ทบ. 30 39 19 - 42 31 161
รพ.รร.จปร. 8 11 12 - 40 32 103
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 24 79 48 - 77 101 329
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 107 74 67 25 274 314 861
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 24 54 26 3 85 48 240
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 48 63 43 - 65 100 319
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 33 35 - 39 103 231
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - 0
รพ.รร.6 59 55 11 16 54 107 302
รวม 330 445 322 44 676 987 2,804