รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. 53 - 72 68 46 7 11 - - 28 - 3 23 311
นตร.กส.ทบ. 20 10 30 50 25 14 21 5 11 16 - 19 - 221
รพ.รร.จปร. 21 16 15 38 37 3 - - - - - - 2 132
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 1,071 24 109 45 85 - - 3 40 61 - - 3 1,441
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 291 20 94 118 166 43 4 4 6 57 - 57 19 879
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 11 11 36 34 19 21 84 1 4 10 - 6 3 240
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 8 5 61 99 121 27 4 - 5 2 - - 9 341
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 31 24 51 8 114 - - - 2 - - - 1 231
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 21 12 75 77 38 7 14 40 23 84 - 9 13 413
รวม 1,527 122 543 537 651 122 138 53 91 258 0 94 73 4,209