รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. 9 7 44 - 12 106 178
นตร.กส.ทบ. 31 29 21 - 42 36 159
รพ.รร.จปร. 21 26 18 - 45 99 209
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 265 934 95 - 100 237 1,631
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 111 80 127 31 236 321 906
รพ.ค่ายภาณุรังษี 50 53 49 1 77 135 365
รพ.ค่ายอดิศร 29 80 39 12 131 82 373
รพ.ค่ายสุรสีห์ 29 80 39 12 131 82 373
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 32 35 64 - 65 98 294
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 50 53 49 1 77 135 365
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 105 100 52 - 334 124 715
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 31 29 21 - 42 36 159
รพ.รร.6 69 59 10 39 106 149 432
รวม 832 1,565 628 96 1,398 1,640 6,159