รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. 43 - 31 51 39 7 3 1 - 14 - 2 11 202
นตร.กส.ทบ. 19 8 44 48 18 1 37 4 13 22 - 13 - 227
รพ.รร.จปร. 33 29 152 161 69 1 41 - 1 - - - 4 491
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 1,003 25 116 28 135 - - 3 67 37 - - 3 1,417
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 242 43 151 132 131 69 4 5 21 43 - 67 38 946
รพ.ค่ายภาณุรังษี 32 30 65 73 131 - - - 8 5 - - 21 365
รพ.ค่ายอดิศร 13 9 54 60 55 33 95 2 6 37 - 3 6 373
รพ.ค่ายสุรสีห์ 13 9 54 60 55 33 95 2 6 37 - 3 6 373
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 9 3 49 76 118 25 2 - 12 11 - - 11 316
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 32 30 65 73 131 - - - 8 5 - - 21 365
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 43 35 217 229 95 23 7 6 63 51 - - 38 807
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 19 8 44 48 18 1 37 4 13 22 - 13 - 227
รพ.รร.6 17 11 131 95 60 7 37 22 55 83 - 16 17 551
รวม 1,518 240 1,173 1,134 1,055 200 358 49 273 367 0 117 176 6,660