รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 61 34 2 25 89 88 299
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 23 24 44 - 2 120 213
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 80 69 72 7 178 159 565
รพ.ค่ายภาณุรังษี 26 53 32 5 45 85 246
รพ.ค่ายอดิศร 26 27 58 - 79 44 234
รพ.ค่ายสุรสีห์ 108 670 126 - 74 116 1,094
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 37 37 67 - 72 83 296
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 13 18 7 - 40 45 123
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 111 137 62 - 227 102 639
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 37 44 16 - 49 32 178
รพ.รร.6 - - - - - - 0
รวม 522 1,113 486 37 855 874 3,887