รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 27 6 91 74 44 8 12 24 37 58 - 8 9 398
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 41 - 40 52 47 10 5 1 - 33 - 3 23 255
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 169 11 105 79 89 38 6 5 5 25 - 64 21 617
รพ.ค่ายภาณุรังษี 28 20 73 16 104 - - - 1 - - - 4 246
รพ.ค่ายอดิศร 7 18 28 48 25 16 69 2 1 10 - 6 4 234
รพ.ค่ายสุรสีห์ 763 29 107 42 106 - - 1 27 44 - - 3 1,122
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 10 6 51 78 116 26 1 - 1 10 - - 18 317
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 26 22 95 110 28 3 33 - 1 - - - 8 326
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล 51 62 157 181 132 37 10 5 3 59 - - 83 780
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 19 5 25 44 27 6 24 8 6 19 - 31 - 214
รพ.รร.6 - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,141 179 772 724 718 144 160 46 82 258 0 112 173 4,509