รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. 8 27 61 - 7 157 260
นตร.กส.ทบ. 35 49 4 - 34 14 136
รพ.รร.จปร. 11 10 5 - 43 34 103
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 44 90 50 - 62 80 326
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 107 65 159 40 305 335 1,011
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 34 63 61 9 85 21 273
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 39 75 60 - 48 103 325
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 23 35 48 - 43 74 223
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - 0
รพ.รร.6 55 38 12 - 77 30 212
รวม 356 452 460 49 704 848 2,869