รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. 30 - 74 63 50 12 16 - - 37 - 2 32 316
นตร.กส.ทบ. 14 5 51 39 9 - 42 - 10 35 - 12 - 217
รพ.รร.จปร. 10 9 19 43 39 2 4 - - - - - 6 132
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 1,509 16 96 31 105 - - 4 31 36 - 1 6 1,835
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 328 10 151 119 205 71 5 5 4 66 - 40 14 1,018
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 3 8 28 46 34 26 86 1 3 18 - 13 7 273
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 14 4 69 96 118 31 8 - 3 4 - - 6 353
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 15 32 44 15 101 - - - 13 - - - 3 223
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 9 9 70 69 48 3 20 22 30 84 - 9 10 383
รวม 1,932 93 602 521 709 145 181 32 94 280 0 77 84 4,750