รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. 18 29 61 - - 157 265
นตร.กส.ทบ. 53 78 17 - 38 21 207
รพ.รร.จปร. 12 15 7 - 46 37 117
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 41 107 47 - 98 129 422
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 95 73 97 39 291 295 890
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 46 54 55 1 59 34 249
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 40 70 98 - 65 103 376
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 33 65 81 - 56 142 377
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - 0
รพ.รร.6 72 51 15 12 63 92 305
รวม 410 542 478 52 716 1,010 3,208