รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. 39 - 69 71 57 7 5 - - 19 - 3 28 298
นตร.กส.ทบ. 28 11 83 55 24 9 80 6 9 14 - 16 - 335
รพ.รร.จปร. 13 11 53 50 39 2 5 - - - - - 4 177
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 44 20 160 39 111 - - 2 63 53 - 1 2 495
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 225 7 198 130 139 53 9 8 21 38 - 58 19 905
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 4 11 - 32 29 33 80 3 2 19 - - 5 218
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 1 4 81 122 119 34 7 - 26 3 - - 13 410
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 47 26 56 92 127 3 - 2 4 9 - - 11 377
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 14 6 75 74 53 6 21 29 50 87 - 16 10 441
รวม 415 96 775 665 698 147 207 50 175 242 0 94 92 3,656