รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. 16 58 37 - 15 83 209
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 20 25 13 - 45 60 163
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 36 114 51 - 92 127 420
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 104 90 110 40 230 184 758
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 25 89 37 - 112 43 306
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 45 78 61 - 75 126 385
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 48 44 71 4 60 172 399
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - 0
รพ.รร.6 60 40 5 41 59 106 311
รวม 354 538 385 85 688 901 2,951