รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. 21 - 76 43 55 7 - - - 38 - 3 18 261
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. 23 15 121 130 63 1 30 - - - - - 3 386
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 47 26 150 28 118 1 - 1 55 38 - 4 4 472
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 242 10 157 105 98 38 5 4 3 29 - 56 10 757
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 10 7 43 51 37 12 110 - - 30 - 3 3 306
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 8 4 78 102 132 40 13 - 22 6 - - 12 417
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 67 40 51 82 117 - - 4 10 8 - 1 19 399
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 21 8 97 75 41 6 15 15 66 74 - 6 15 439
รวม 439 110 773 616 661 105 173 24 156 223 0 73 84 3,437