รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
นตร.พธ.ทบ. 7 20 26 - 1 23 77
นตร.กส.ทบ. 42 47 35 - 44 41 209
รพ.รร.จปร. 31 35 21 - 41 57 185
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 39 120 82 - 55 94 390
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 97 103 76 43 238 236 793
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 29 69 73 - 62 42 275
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 43 64 88 - 72 121 388
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 48 43 63 1 72 145 372
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - 0
รพ.รร.6 95 31 7 41 89 72 335
รวม 431 532 471 85 674 831 3,024