รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 95 31 7 41 89 72 335
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 7 20 26 - 1 23 77
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 48 43 63 1 72 145 372
รพ.ค่ายอดิศร 29 69 73 - 62 42 275
รพ.ค่ายสุรสีห์ 39 120 82 - 55 94 390
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 43 64 88 - 72 121 388
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 31 35 21 - 41 57 185
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 97 103 76 43 238 236 793
รพ.อานันทมหิดล 117 153 146 - 260 113 789
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 42 47 35 - 44 41 209
รพ.รร.6 567 266 354 45 569 1,963 3,764
นตร.พธ.ทบ. - - 4 - - 12 16
นตร.กส.ทบ. - - 4 - - 12 16
รวม 1,115 951 979 130 1,503 2,931 7,609