รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 33 12 84 55 28 8 25 20 51 110 - - - - 13 19 458
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 9 - 24 10 23 4 4 - - 19 - - - - 5 16 114
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 45 35 50 90 109 2 - 4 1 9 - - - - 2 25 372
รพ.ค่ายอดิศร 5 11 37 24 28 38 96 - 1 24 - - - - 5 6 275
รพ.ค่ายสุรสีห์ 35 24 152 9 149 - - - 12 23 - - - - - 6 410
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 16 4 75 102 140 30 13 - 4 10 - - - - - 25 419
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 25 15 120 118 71 3 32 - - - - - - - - 2 386
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 217 6 122 122 121 47 7 6 10 46 13 - - - 62 12 791
รพ.อานันทมหิดล 33 183 14 189 182 28 4 13 3 134 - - - - - 82 865
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 18 9 23 64 47 11 18 7 2 14 - - - - 25 - 238
รพ.รร.6 980 - - 344 - 823 390 172 275 1,094 - 40 82 578 280 240 5,298
นตร.พธ.ทบ. - - 4 - 7 - - - - - - - - - - 5 16
นตร.กส.ทบ. - - 4 - 7 - - - - - - - - - - 5 16
รวม 1,416 299 709 1,127 912 994 589 222 359 1,483 13 40 82 578 392 443 9,658