รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
นตร.พธ.ทบ. 9 - 24 10 23 4 4 - - 19 - 5 16 114
นตร.กส.ทบ. 18 9 23 64 47 11 18 7 2 14 - 25 - 238
รพ.รร.จปร. 25 15 120 118 71 3 32 - - - - - 2 386
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 35 24 152 9 149 - - - 12 23 - - 6 410
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 217 6 122 122 121 47 7 6 10 46 - 62 12 778
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสีห์ 5 11 37 24 28 38 96 - 1 24 - 5 6 275
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 16 4 75 102 140 30 13 - 4 10 - - 25 419
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 45 35 50 90 109 2 - 4 1 9 - 2 25 372
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 33 12 84 55 28 8 25 20 51 110 - 13 19 458
รวม 403 116 687 594 716 143 195 37 81 255 0 112 111 3,450