รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 71 42 3 83 79 80 358
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 10 13 42 - - 64 129
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร 36 66 69 2 66 38 277
รพ.ค่ายสุรสีห์ 55 134 89 - 129 147 554
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 58 66 115 - 60 101 400
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 25 21 15 - 38 31 130
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 89 80 89 49 207 222 736
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 31 44 39 - 43 36 193
รพ.รร.6 730 313 248 45 566 2,110 4,012
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 1,105 779 709 179 1,188 2,829 6,789