รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 22 10 118 74 55 15 13 28 38 148 - - - - 9 26 556
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 24 - 33 28 33 - 15 - - 17 - - - - - 4 154
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร 13 6 44 58 40 56 16 - - 30 - - - - - 14 277
รพ.ค่ายสุรสีห์ 70 30 185 90 106 - 2 6 67 108 - - - - 1 11 676
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 8 5 63 126 147 30 6 - 6 12 - - - - - 24 427
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 20 15 62 79 46 3 10 - - - - - - - - 2 237
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 175 7 90 126 129 57 12 6 7 26 30 - - - 85 - 750
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 33 14 27 60 35 10 8 4 5 38 - - - - 16 - 250
รพ.รร.6 943 - - 395 - 814 452 259 279 1,380 - 35 93 368 341 284 5,643
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,308 87 622 1,036 591 985 534 303 402 1,759 30 35 93 368 452 365 8,970