รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 59 55 11 16 54 107 302
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 63 66 49 - 39 104 321
รพ.ค่ายอดิศร 20 63 - - 60 53 196
รพ.ค่ายสุรสีห์ 73 97 49 - 94 110 423
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 47 60 101 - 67 114 389
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 122 360 103 81 306 274 1,246
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 30 60 24 - 40 50 204
รพ.รร.6 608 278 207 46 529 2,064 3,732
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 1,022 1,039 544 143 1,189 2,876 6,813