รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 19 4 109 71 53 6 26 23 23 102 - - - - 9 - 445
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - - - - - - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 30 35 57 73 110 - - 2 1 3 - - - - 1 9 321
รพ.ค่ายอดิศร 18 16 33 42 34 23 25 - - - - - - - - 5 196
รพ.ค่ายสุรสีห์ 47 22 119 67 89 3 4 2 46 87 - - - - 1 10 497
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 12 4 70 125 146 36 3 - 9 2 - - - - - 9 416
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 242 21 106 427 186 81 7 11 13 55 - - - - 100 41 1,290
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 20 8 45 52 31 57 11 3 23 42 - - - - 15 2 309
รพ.รร.6 918 - - 426 - 699 342 250 279 1,460 10 24 78 671 240 294 5,691
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,306 110 539 1,283 649 905 418 291 394 1,751 10 24 78 671 366 370 9,165