รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 65 43 11 71 136 96 422
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 14 14 37 - 4 109 178
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 48 69 88 - 54 154 413
รพ.ค่ายอดิศร 7 74 53 - 78 40 252
รพ.ค่ายสุรสีห์ 89 102 64 - 175 186 616
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 50 68 105 - 55 136 414
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 11 11 20 - 39 67 148
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 173 153 80 156 464 362 1,388
รพ.อานันทมหิดล 155 86 82 - 310 130 763
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 28 41 31 - 46 58 204
รพ.รร.6 680 317 202 45 788 2,443 4,475
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 1,320 978 773 272 2,149 3,781 9,273