รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 21 8 116 100 57 9 20 20 93 127 - - 2 - 11 18 602
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 59 - 38 49 29 1 10 - - 34 - - - - 1 6 227
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 28 42 95 91 126 - - 3 4 6 - - - - - 18 413
รพ.ค่ายอดิศร 20 6 48 67 24 28 25 - 1 25 - - - - - 8 252
รพ.ค่ายสุรสีห์ 129 25 161 80 115 4 5 6 86 60 - - - - 1 7 679
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 12 7 91 138 147 27 6 - 1 4 - - - - - 13 446
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 20 20 58 102 45 4 - - - 4 - - - - - 2 255
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 374 15 156 177 303 103 6 8 25 100 64 - - - 112 9 1,452
รพ.อานันทมหิดล 9 135 218 229 34 28 1 10 14 87 - - - - - 93 858
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 31 8 32 45 49 46 10 5 9 42 - - - - 16 5 298
รพ.รร.6 1,090 - - 347 - 853 441 255 535 1,575 11 37 88 778 355 264 6,629
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,793 266 1,013 1,425 929 1,103 524 307 768 2,064 75 37 90 778 496 443 12,111