รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 59 47 29 80 67 84 366
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 3 21 39 - 1 93 157
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 63 43 66 - 46 127 345
รพ.ค่ายอดิศร 24 57 40 - 59 39 219
รพ.ค่ายสุรสีห์ 65 79 42 - 117 149 452
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 45 72 90 - 60 125 392
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 13 13 18 - 29 77 150
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 140 157 67 141 372 403 1,280
รพ.อานันทมหิดล 120 111 91 - 222 125 669
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 28 42 22 - 45 48 185
รพ.รร.6 609 288 219 41 534 2,159 3,850
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 1,169 930 723 262 1,552 3,429 8,065