รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 22 16 112 90 50 15 20 26 35 102 - - 2 - 8 9 507
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 33 - 48 38 28 1 7 - - 24 - - - - - 6 185
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 34 38 65 68 104 1 - 4 1 14 - - - - 2 14 345
รพ.ค่ายอดิศร 11 4 27 37 54 24 28 - 2 26 - - - - - 6 219
รพ.ค่ายสุรสีห์ 63 30 113 78 110 4 1 6 63 48 - - - - 1 2 519
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 16 5 80 102 145 27 2 - 13 1 - - - - - 10 401
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 20 16 57 95 62 4 8 - - 4 - - - - - 5 271
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 393 11 159 187 238 95 6 12 23 70 40 - - - 126 11 1,371
รพ.อานันทมหิดล 13 151 125 203 174 28 1 12 5 95 - - - - 4 88 899
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 18 7 44 56 23 20 16 5 3 30 - - - - 28 - 250
รพ.รร.6 930 - - 350 - 734 409 250 273 1,443 9 30 69 665 308 270 5,740
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,553 278 830 1,304 988 953 498 315 418 1,857 49 30 71 665 477 421 10,707