รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 50 32 13 88 57 76 316
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 4 20 37 - 12 60 133
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 48 34 58 - 34 111 285
รพ.ค่ายอดิศร 8 42 44 - 45 25 164
รพ.ค่ายสุรสีห์ 56 85 40 - 72 110 363
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 35 78 91 - 52 131 387
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 129 89 67 85 288 345 1,003
รพ.อานันทมหิดล 137 83 105 - 211 94 630
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 26 34 30 - 36 44 170
รพ.รร.6 497 212 236 20 452 1,595 3,012
นตร.พธ.ทบ. 1 - 12 - - 13 26
นตร.กส.ทบ. 1 - 12 - - 13 26
รวม 992 709 745 193 1,259 2,617 6,515