รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 15 9 102 59 48 6 11 17 50 95 - - 4 - 6 17 439
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 20 - 33 31 32 1 8 - - 29 - - - - 2 4 160
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 28 41 51 50 95 - - - 1 7 - - - - - 12 285
รพ.ค่ายอดิศร 6 12 27 36 19 26 20 - 1 9 - - - - 1 7 164
รพ.ค่ายสุรสีห์ 32 22 92 57 87 2 1 5 36 66 - - - - 2 - 402
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 15 4 77 94 157 34 - - 10 1 - - - - - 19 411
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 285 15 111 118 184 96 2 13 18 60 - - - - 88 86 1,076
รพ.อานันทมหิดล 28 152 118 188 147 18 3 12 4 75 - - - - 2 68 815
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 16 5 19 50 37 30 11 3 4 27 - - - - 28 - 230
รพ.รร.6 766 - - 248 - 568 164 225 257 1,328 8 31 39 488 265 294 4,681
นตร.พธ.ทบ. - - 12 - 14 - - - - - - - - - - - 26
นตร.กส.ทบ. - - 12 - 14 - - - - - - - - - - - 26
รวม 1,211 260 654 931 834 781 220 275 381 1,697 8 31 43 488 394 507 8,715