รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 58 38 19 3 48 118 284
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 9 15 20 - 5 65 114
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 46 45 92 - 49 102 334
รพ.ค่ายอดิศร 21 56 51 - 28 30 186
รพ.ค่ายสุรสีห์ 60 90 32 - 98 115 395
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 46 69 89 - 48 112 364
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 168 98 53 81 268 273 941
รพ.อานันทมหิดล 161 116 125 - 196 117 715
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 24 42 25 - 32 26 149
รพ.รร.6 608 287 234 34 503 1,923 3,589
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 1,201 856 740 118 1,275 2,881 7,071