รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 14 11 57 90 40 4 10 20 54 91 - - - - 6 14 411
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 26 - 29 34 19 2 9 - - 19 - - - - 3 7 148
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 28 35 58 75 114 - 1 1 3 6 - - - - - 13 334
รพ.ค่ายอดิศร 9 11 28 44 32 26 19 - 1 11 - - - - - 5 186
รพ.ค่ายสุรสีห์ 40 19 112 54 92 2 1 3 47 79 - - - - - 9 458
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 20 5 60 93 139 33 4 - - 1 - - - - - 19 374
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 207 12 115 169 179 91 8 8 3 40 24 - - - 88 19 963
รพ.อานันทมหิดล 44 179 163 220 178 20 10 9 1 95 - - - - 2 93 1,014
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 20 5 38 32 32 52 20 5 7 50 - - - - 2 2 265
รพ.รร.6 858 - - 405 - 770 333 221 276 1,394 20 45 75 540 297 249 5,483
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,266 277 660 1,216 825 1,000 415 267 392 1,786 44 45 75 540 398 430 9,636