รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 64 42 21 153 82 124 486
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - 2 2 - - 2 6
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 27 24 33 43 43 71 241
รพ.ค่ายอดิศร 20 40 30 1 29 13 133
รพ.ค่ายสุรสีห์ 18 23 13 - 72 100 226
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 29 51 54 - 56 141 331
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 18 7 13 - 27 62 127
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 122 84 82 87 348 319 1,042
รพ.อานันทมหิดล 19 10 17 1 35 16 98
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 7 17 19 - 20 22 85
รพ.รร.6 329 150 114 31 395 1,261 2,280
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 653 450 398 316 1,107 2,131 5,055