รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 26 11 172 82 51 14 10 19 143 131 - - 4 - 11 9 683
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - 4 1 - - - - - - 1 - - - - - - 6
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 14 51 5 17 124 - - 1 2 11 - - - - 1 15 241
รพ.ค่ายอดิศร 12 9 1 9 13 48 5 - - 34 - - - - - 2 133
รพ.ค่ายสุรสีห์ 50 21 - 6 79 1 - 5 43 43 - - - - 3 6 257
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 5 5 69 110 90 49 5 - 17 4 - - - - - 9 363
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 25 16 45 63 43 4 - - - - - - - - - 5 201
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 418 15 34 64 252 72 13 8 1 67 39 - - - 67 7 1,057
รพ.อานันทมหิดล 16 24 1 2 45 - - - - 8 - - - - - 22 118
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 11 2 5 6 44 40 3 - 2 40 - - - - - - 153
รพ.รร.6 615 - - 86 - 577 149 81 247 1,011 - 51 27 496 217 19 3,576
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,192 158 333 445 741 805 185 114 455 1,350 39 51 31 496 299 94 6,788