รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 49 31 15 105 46 88 334
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 2 3 12 - 4 15 36
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 31 40 28 19 30 65 213
รพ.ค่ายอดิศร 17 51 23 - 53 24 168
รพ.ค่ายสุรสีห์ 43 28 10 - 67 62 210
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 45 65 75 - 61 113 359
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 1 5 8 - 25 71 110
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 97 50 69 143 155 248 762
รพ.อานันทมหิดล 36 13 53 - 40 20 162
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 18 16 20 - 13 27 94
รพ.รร.6 434 195 171 35 448 1,694 2,977
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 773 497 484 302 942 2,427 5,425