รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 19 5 105 66 49 15 5 25 30 108 - - - - 4 27 458
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 17 - - 3 12 - - - - 11 - - - - - 1 44
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 14 36 3 11 117 - - 3 2 7 - - - - 2 18 213
รพ.ค่ายอดิศร 7 5 1 4 40 61 2 - - 37 - - - - - 11 168
รพ.ค่ายสุรสีห์ 27 14 24 33 74 - 3 5 35 30 - - 1 - - 7 253
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 13 7 64 97 130 28 6 - - 4 - - - - - 22 371
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 17 12 16 67 46 1 - - - - - - - - - 2 161
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 192 6 82 76 186 44 6 11 3 59 50 - - - 73 2 790
รพ.อานันทมหิดล 42 29 1 2 87 - 1 - 2 9 - - - - - 45 218
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 23 5 13 21 23 19 6 3 - 27 - - - - 1 - 141
รพ.รร.6 743 - - 213 - 644 264 177 220 1,273 16 4 53 523 277 235 4,642
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,114 119 309 593 764 812 293 224 292 1,565 66 4 54 523 357 370 7,459