รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 64 42 9 138 33 118 404
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 11 33 23 - 9 81 157
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 38 32 45 - 35 86 236
รพ.ค่ายอดิศร 7 45 43 - 39 19 153
รพ.ค่ายสุรสีห์ 62 48 55 - 101 102 368
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 27 51 99 - 42 134 353
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 13 8 8 - 31 52 112
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 73 51 82 338 187 231 962
รพ.อานันทมหิดล 47 18 44 2 51 18 180
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 30 47 31 - 30 38 176
รพ.รร.6 544 223 195 42 514 1,891 3,409
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 916 598 634 520 1,072 2,770 6,510