รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 13 10 126 71 54 17 13 24 41 146 - - - - 12 32 559
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 44 - 26 37 29 5 13 1 - 38 - - - - 1 8 202
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 24 29 2 31 128 - - - 4 5 - - - - 1 12 236
รพ.ค่ายอดิศร 3 3 - 1 38 44 1 - - 52 - - - - - 11 153
รพ.ค่ายสุรสีห์ 42 11 77 31 104 2 2 6 75 92 - - - - 4 9 455
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 15 3 60 113 82 56 18 - 4 5 - - 1 - - 17 374
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 20 13 53 72 37 2 19 - - - - - - - - 3 219
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 484 10 78 69 122 62 4 9 6 55 28 - - - 53 12 992
รพ.อานันทมหิดล 55 86 1 12 48 - - 6 2 31 - - - - - 21 262
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 21 6 25 41 49 43 24 6 3 39 - - - - 17 2 276
รพ.รร.6 869 - - 304 - 622 352 221 239 1,465 15 35 70 525 366 277 5,360
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,590 171 448 782 691 853 446 273 374 1,928 43 35 71 525 454 404 9,088